Contactgegevens van het bedrijf

Centre Médical du Parc
Nerviërslaan 9
1040 Brussel
België
+32(0)2 486 47 76
secretariat@centremedicalduparc.eu

Ondernemingsnummer
BE 0691.635.734

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

Deze algemene gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van de diensten die worden aangeboden op de website www.centremedicalduparc.eu  en alle informatie en inhoud die op deze website beschikbaar is en die het Centre Médical du Parc ter beschikking stelt van de internetgebruikers.

Inleiding

Het eenvoudige gebruik en/of raadpleging van deze Site impliceert, automatisch en onvoorwaardelijk, uw volledige aanvaarding van al deze gebruiksvoorwaarden. Centre Médical du Parc behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding van welke aard dan ook. Wij raden u daarom aan deze regelmatig te raadplegen.

Verantwoordelijkheid

Ondanks de grootste zorg die wordt besteed aan de creatie en het updaten van deze site, kan Centre Médical du Parc de juistheid van de informatie op deze site niet garanderen en wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de site en het gebruik ervan. De informatie en gegevens op de Site worden uitsluitend ter informatie en ter indicatie verstrekt. Centre Médical du Parc wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen die de informatie beïnvloeden. In het algemeen kan Centre Médical du Parc niet aansprakelijk worden gesteld in geval van technische problemen van welke aard dan ook die de verspreiding van zijn Site beïnvloeden. Centre Médical du Parc behoudt zich het recht voor om de Site volledig of gedeeltelijk te wijzigen, tijdelijk of permanent te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding van welke aard dan ook. Centre Médical du Parc kan in geen geval tegenover u of een derde aansprakelijk worden gesteld voor enige wijziging, onderbreking, opschorting of verwijdering van de Site. Indien er door Centre Médical du Parc links worden gecreëerd naar andere sites, kan Centre Médical du Parc niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen, kan Centre Médical du Parc niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, met name, maar niet uitsluitend, verlies van winst, klanten, gegevens, immateriële goederen die zich kunnen voordoen als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Site, en meer in het algemeen, voor elke gebeurtenis die verband houdt met de Site en/of elke site van derden. Centre Médical du Parc kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld in geval van gehele of gedeeltelijke hacking van de Site en voor de schade die deze hacking kan veroorzaken aan u of aan een derde partij.

Intellectuele Eigendom

Het gebruik van de Site verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht op de inhoud van de Site, die de exclusieve eigendom blijft van Centre Médical du Parc. Alle teksten, foto’s, video’s, gegevens, affiches, logo’s, handelsmerken en andere elementen die op de site worden gereproduceerd, zijn dus voorbehouden en beschermd door het merkenrecht en/of auteursrecht en/of enige andere toepasselijke bepaling met betrekking tot de intellectuele eigendom. Als zodanig is het alleen voor privégebruik toegelaten. Elk ander gebruik is namaak en/of inbreuk op het merken- en/of auteursrecht en/of andere toepasselijke bepalingen inzake intellectuele eigendom. Het is dus verboden om alle of een deel elementen van de site en de hele site of een deel ervan te reproduceren, af te beelden, te verdelen, te commercialiseren, te wijzigen, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van het Centre Médical du Parc. Elk onwettig gebruik van de hele of een deel van de Site (hacken, namaak, enz.) kan aanleiding geven tot gerechtelijke stappen in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Links en hyperlinks

U kunt uw eigen site linken naar de homepage van de website van het Centre Médical du Parc. Elke hyperlink tussen uw eigen site en een interne pagina van de site moet uitdrukkelijk en vooraf worden goedgekeurd door het Centre Médical du Parc.

Persoonlijke gegevens

Het Centre Médical du Parc kan bepaalde persoonlijke informatie over u verzamelen. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving. In het bijzonder:

De door de verantwoordelijke voor de verwerking verzamelde gegevens, met name de namen, voornamen, adressen en telefoonnummers die u ons meedeelt, kunnen worden gecodeerd in geautomatiseerde gegevensbestanden van Centre Médical du Parc.

  • Deze gegevens kunnen door Centre Médical du Parc worden gebruikt en verwerkt voor het beheer van haar relaties met haar internetgebruikers.
  • Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt voor marketing doeleinden, public relations en commerciële prospectie door Centre Médical du Parc, tenzij u daartegen bezwaar maakt.
  • Eenieder heeft het recht om zijn persoonsgegevens kosteloos te raadplegen en ze gratis te laten verbeteren indien blijkt dat deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Personen die van dit recht gebruik wensen te maken, kunnen dit doen door een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, vergezeld van een kopie van weerszijden van hun identiteitskaart, te richten aan het Médical du Parc, Nerviërslaan 9 1040 Brussel.
  • Personen die dit wensen, kunnen zich voor meer informatie over de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens ook wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hallepoortlaan 5-8, 1060 Brussel. 3.

Eigendomsrechten en individuele aansprakelijkheid

Door uw mening te geven in een van de rubrieken van de website van Centre Médical du Parc of door enige inhoud mee te delen, draagt u aan Centre Médical du Parc uitdrukkelijk en kosteloos alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website over, en in het bijzonder het recht om deze te reproduceren, af te beelden, aan te passen, op om het even welke drager en in om het even welke vorm die tot op heden bekend of onbekend is, voor de hele wereld en voor de duur van de huidige of toekomstige intellectuele eigendom. Door een bericht op de website van het Centre Médical du Parc te publiceren, verbindt u zich ertoe de wet niet te schenden en in het bijzonder niet te belasteren, te misbruiken, geen racistische of immorele inhoud te verspreiden, iemand lastig te vallen of te bedreigen, of de rechten van anderen te schenden, zoals het recht op privacy, het recht op een afbeelding en het recht op menselijke waardigheid. U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud van uw bericht en als zodanig vrijwaart u Centre Médical du Parc tegen elke verhaal en/of actie die eenieder kan ondernemen als gevolg van de verspreiding van uw bericht op de website van Centre Médical du Parc. Centre Médical du Parc behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een bericht op haar site te publiceren of niet te publiceren, te wijzigen, online te houden of te verwijderen, op elk moment en zonder u hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

Toepasselijk recht – Geschillen

De Site is onderworpen aan het Belgisch recht en in geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.